Statut fundacji „Marecki Klub Kobiet z Pasją”

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja „Marecki Klub Kobiet z Pasją”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Beatę Sawoń, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 lipca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 132 przed asesorem notarialnym Bogumiłą Wiśniewską, zastępcą Notariusza Sławomira Ogonka, działa w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Marecki Klub Kobiet z Pasją”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

Fundacja posiada osobowość prawną.

§6

Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zasady działania fundacji

§7

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

 1. Integrowanie środowiska kobiet Marek i okolic, a także innych miast.
 2. Wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami działającymi w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego oraz wzajemna pomoc.
 3. Inicjowanie działań rozwiązujących problemy kobiet i ich rodzin.
 4. Wspieranie nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego, edukacji, zdrowia, aktywnego spędzania wolnego czasu.
 5. Popularyzowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego i zdrowego stylu życia.
 6. Inicjowanie i popieranie powstawania placów zabaw dla dzieci.
 7. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku sobotnio – niedzielnego, szczególnie przez rodziny.
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 9. Propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, wychowania dziecka w rodzinie, zarządzania finansami osobistymi, profilaktyki zdrowotnej.
 10. Popieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 11. Promocja i rozwój kultury i sztuki.
 12. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 13. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 14. Ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 15. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracujące z Fundacją.
 20. Popieranie twórczości artystycznej i organizowanie spotkań autorskich.
 21. Promowanie lokalnych twórców i zespołów artystycznych i popieranie ich udziału w lokalnych imprezach społeczno–kulturalnych.

§8

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Fundacja może podejmować następujące działania:

 1. organizowanie regularnych spotkań kobiet w ramach klubu „Marecki Klub Kobiet z Pasją”,
 2. działalność wydawniczą
 3. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 4. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 5. organizowanie grup wsparcia i pomocy,
 6. rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem środków społecznego przekazu: wydawnictwa i prasa, drukarnie, teatry, kina, rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz inne ośrodki audiowizualne, działalność wystawiennicza, gromadzenie księgozbiorów itp.,
 7. rozwijanie różnych form działalności artystycznej poprzez organizację wystaw, recitali, warsztatów, kiermaszów itp.,
 8. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 9. organizowanie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego. kompetencji społecznych i innych,
 10. organizowanie wykładów, sympozjów, szkoleń, seminariów, warsztatów naukowych i artystycznych, konferencji i kursów,
 11. organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, widowiskowych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
 12. promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,
 13. wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,
 14. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji,

§9

Fundacja prowadzi działalność zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzega obowiązujące przepisy prawne właściwe dla miejsca wykonywania działalności.

§10

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

§11

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczegółowym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.

§12

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami i postanowieniami niniejszego statutu, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 3

Majątek Fundacji

§13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§14

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§15

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział 4

Organy Fundacji i ich członkowie

§16

Organem Fundacji jest:

 1. Zarząd

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. sporządzanie oraz realizacja planów działalności Fundacji na rok przyszły oraz sprawozdań z działalności Fundacji;,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  5. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
  6. podejmowanie działań w sprawach udziału Fundacji w spółkach oraz innych jednostkach organizacyjnych i organizacjach gospodarczych,
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§18

 1. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i wysokości określonych w uchwale Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje wyznaczony przez Zarząd pełnomocnik.

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych na pięcioletnią kadencję, w tym:
  • Prezesa Zarządu,
  • Wiceprezesa Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundator Fundacji „Marecki Klub Kobiet z Pasją” wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 4. Fundator ma prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu.

§20

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek:

 • śmierci,
 • złożenia rezygnacji,
 • popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu
 • odwołania przez Fundatorów.

§21

Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§22

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa

§23

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 6

Zmiana celu lub statutu Fundacji połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

§24

Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz rozwiązanie Fundacji mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o uchwałę podjętą przez Fundatora.

§25

W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątku i dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§26

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.