Regulamin konkursu „Kolacja ze śniadaniem”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Marecki Klub Kobiet z Pasją”, z siedzibą w Markach 05-270 przy ul. Architektów 35, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573778, NIP: 1251635647 (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 grudnia 2015 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 15 stycznia 2016 r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) są:
  • – M&P PAVLINA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leonida Teligi 1a, 05-270 Marki, NIP 125-163-26-08, KRS 0000578685,
  • – Caffe Grano Sp. z o.o., ul.Legionowa 59c, 05-261 Marki, KRS 0000460851, NIP 1251620634

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które: a) mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook; b) wykonają Zadanie Konkursowe opisane w par. 3 pkt 1 Regulaminu.
 2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia i wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 3. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest:
  1. dołączenie do wydarzenia „SZMINKA 2016” na portalu Facebook,
  2. dodanie komentarza pod postem konkursowym, w treści którego Uczestnik napisze jakie wino lubi oraz jaką lubi kawę
  3. zaproszenie do zabawy jednej osoby poprzez oznaczenie jej w wyżej opisanym komentarzu
  4. ułożenie krótkiej rymowanki, w której będzie nawiązanie do szminki, karnawału i nazwy przynajmniej jednego ze sponsorów nagród i wysłanie rymowanki mailem na adres konkurs@mkkp.org
 2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze pięciu zwycięzców, spośród wszystkich prac zgłoszonych przez Uczestników w okresie trwania konkursu.
 3. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzców w Konkursie według następujących kryteriów:
  1. Kreatywność zgłoszenia,
  2. Zgodność z tematem Zadania,
  3. Oryginalność zgłoszenia.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 5 osobową Komisję Konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
  4. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu
 5. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

§ 4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • Nagroda za miejsce 1 – jedna butelka wina czerwonego Naoussa oraz jedno opakowanie kawy Caffe Grano COMO o wadze 500 g
  • Nagroda za miejsce 2 – jedna butelka wina białego Assyrtiko oraz jedno opakowanie kawy Caffe Grano COMO o wadze 500 g
  • Nagroda za miejsce 3 – jedno opakowanie kawy Caffe Grano COMO o wadze 500 g
  • Nagroda za miejsce 4 – jedno opakowanie kawy Caffe Grano COMO o wadze 500 g
  • Nagroda za miejsce 5 – jedno opakowanie kawy Caffe Grano COMO o wadze 500 g
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania danych adresowych w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Nagrody rzeczowe, o których mowa w pkt 1, zostaną wysłane do Uczestników zgodnie z przekazanymi adresami do wysyłki na terenie Polski.
 3. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może ją przyznać Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejną najlepszą Prace Konkursowe w danej kategorii.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem: Fundacja „Marecki Klub Kobiet z Pasją” z siedzibą w Markach przy ul. Architektów 35, 05-270 Marki z dopiskiem „Konkurs Kolacja ze śniadaniem”.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
 4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie
  2. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
  3. jakichkolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,
  4. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,
  5. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
  6. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zapewnia techniczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Fundatorów.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.mkkp.org oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
 5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu – Fundacji „Marecki Klub Kobiet z Pasją”, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania i zamknięcia w dowolnym momencie.
 7. Zmiany Regulaminu będą podawane na www.mkkp.org i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.